MT-innehaver

Avgifter

I henhold til den “Delegated regulation” er innehavere av markedsføringstillatelser (MT-innehavere) pålagt å finansiere verifiseringssystemet.

Da avgiften for deltakere i det norske NMVS først ble avtalt mellom organisasjonene som representerer MT-innehavere i Norge, ble det enighet om å dele kostnadene ved etablering og drift av NMVS på lik basis, slik at hver MT-innehaver fikk en lik andel av totalkostnaden.

Etter innspill fra flere selskaper av ulike størrelse og produktstruktur ble denne modellen evaluert i 2019.  Tilbakemeldingene var at dagens modell var forutsigbar og lett å forstå, men også at en fast avgift pr. MT-innehaver ikke reflekterer den virkelig aktiviteten i verifikasjonssystemet. Vi så at noen av de største selskapene i markedet kun er representert av én eller to MT-innehavere, mens mange nisjetilbydere er representert av fem eller flere. For start-up’er med minimal salgslønn vil en slik modell føre til en ujevn fordeling av kostnadsbyrden for drift av NMVS.

En endring i gebyrmodellen fikk bred støtte forutsatt at en ny modell ville være forutsigbar, lett å beregne og konsistent over tid. Den reviderte modellen ble presentert og akseptert av LMI og Parallellimportørforeningen. Da var ingen MFE representert i Norge. Dialogen mellom bedrifter og Nomvec resulterte i en revidert avgiftsmodell som skal evalueres på nytt i 2023.

Nye påmeldte vil bli belastet med en ny deltakeravgift i tillegg til en årlig avgift.

Påfølgende års avgift vil bli annonsert ved utgangen av året, og fakturert i Q1 året etter. Årlig avgift for 2023 er publisert her.

Merk at små bedrifter og nye påmeldte kan søke om redusert avgift det første året. Denne søknaden vurderes individuelt basert på registreringstidspunkt, salg og andre relevante forhold. Kontakt oss for mer informasjon dersom du ønsker å bli vurdert.